• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ประวัติโรงเรียน

              โรงเรียนประชินนุสรณ์ ตั้งอยู่เลขที่ 60 หมู่ 5 ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร  เริ่มทำการก่อตั้งเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2531 และได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2531 ได้รับอนุญาต ให้รับนักเรียนได้จำนวน 390 คน บนเนื้อที่ 11 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา โดยมีอาคารคอนกรีตเสริมเห็กชั้นเดียว 1 หลัง มีห้องเรียน 9 ห้อง ห้องประกอบ 1 ห้อง และอาคารประกอบอีก 1 หลัง ผู้รับใบอนุญาต คือ นายสกล เย็นสบายและครูใหญ่ คือ นายสนั่น เอี้ยวพันธ์ โดยใช้ชื่อโรงเรียนว่า "โรงเรียนอนุบาลสกลวิทยา"

                   เมื่อเปิดกิจการครั้งแรกมีนักเรียน 118 คน มีครู 7 คน เปิดรับนัักเรียนระดับอนุบาล 1 - 3 จำนวน 3 ห้อง และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 2 จำนวน 2 ห้อง ต่อมาในปี พ.ศ. 2537 อาคารเรียนไม่พอกับจำนวนนักเรียน จึงก่อสร้างอาคารเรียนชั้นเดียว 1 หลัง จำนวน 12 ห้องเรียน และได้รับอนุญาตทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล 1 - 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

และเนื่องจากนโยบายขากกระทรวงศึกษาธิการเรื่องโรงเรียนในอุดมคติ 10 ประการ ซึ่งตัวอาคารเรียนต้องประกอบด้วยห้องปฏิบัติการต่างๆ ครบ 4 ห้อง คือ ห้องปฏิบัติการทางภาษา ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และห้องสมุด นายสกล เย็นสบาย ผู้รับใบอนุญาต ได้เห็นความสำคัญดังกล่าว จึงได้จัดสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 2540 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 70 เมตร จำนวน 4 ชั้น 15 ห้องเรียน ภ ห้องปฏิบัติการ และขออนุญาตทำการสอนในปีการศึกษา 2541เป็นต้นมา

                 ต่อมาไ้ด้ทำการขออนุญาตเปลี่ยนชื่อจาก"โรงเรียนอนุบาลสกลวิทยา" เป็น "โรงเรียนประชินนุสรณ์" ตามใบขออนุญาตเลขที่ สค.57/2544 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2544 และขยายหลักสูตรถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ตามใบอนุญาตที่ สค.7/2545 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2545 โดยขอขออนุญาตทำการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2545 และขยายปีละชั้นเรียน จนกระทั่งปี พ.ศ. 2547 ได้ทำการสอนครบทั้ง 3 ระดับ คือ
                 1. ระดับปฐมวัย ( อนุบาล 1 - 3 )
                 2. ระดับประถมศึกษา ( ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 )
                 3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ( มัธยมศึกษปีที่ 1 - 3 )

 

  

                 ในปีการศึกษา 2548 ได้ก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ประชินนุสรณ์ขึ้นเพื่อใช้เป็นห้องประชุมและห้องกิจกรรมกีฬา

                 ในปีการศึกษา 2549 ได้ก่อสร้างอาคารโครงเหล็กหลังคาโค้งหน้าอาคารอนุบาล เพื่อเป็นลานออกกำลังกายและเล่นกีฬาอนุบาล