• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระเบียบการสมัครเรียน

แผนกอนุบาล
 
เด็กก่อนวัยเรียน
 
เปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ 2.5 ปี - 3 ปี  คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน  เดือนละ 2,400 บาท ( เดือนแรก 3,800 บาท )  ค่าใช้จ่ายนี้
ไม่รวม ค่าเคร่องแบบ  และค่ารถรับ - ส่ง
อนุบาล 1 - 3
 
เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปี โดยอนุบาล 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปี ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 
ค่าใช้จ่าย
 
  เทอม 1 เทอม 2
อนุบาล 1 10,566 บาท 9,865 บาท
อนุบาล 2 11,066 บาท 10,356 บาท
อนุบาล 3 10,866 บาท 10,356 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม ค่าสมัครแรกเข้า  500 บาท, ค่าหนังสือ , ค่าเครื่องแบบ และค่ารถรับ - ส่ง
 
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาใบเกิดนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ - แม่ และตัวนักเรียน
3. รูปถ่ายผู้ปกครอง , นักเรียน อย่างละ 1 รูป ติดใบสมัคร
4. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ( กรณีเคยเรียนมาแล้วต้องนำมาในวันสมัครด้วย )
.
ในวันมาสมัครเรียน ต้องนำตัวเด็กนักเรียนมาด้วยทุกระดับชั้น
 

แผนกประถม

เปิดรับนักเรียนประถม 1 - 6 โดยประถม 1 ต้องมีอายุ 6 ปี ส่วนระดับอื่น ต้องเคยผ่านการเรียนมาแล้ว
 
ค่าใช้จ่าย
 
  เทอม 1 เทอม 2
ประถม 1-2 11,781 บาท 11,471 บาท
ประถม 3 10,781 บาท 10,471 บาท
ประถม 4 10,581 บาท 10,071 บาท
ประถม 5-6 8,381 บาท 8,071 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม ค่าสมัครแรกเข้า 500 บาท , ค่าหนังสือ , ค่าเครื่องแบบ และค่ารถรับ - ส่ง

ประถม 5 - 6 ไม่บังคับทานอาหารประจำ ถ้าทานอาหารประจำ จ่ายเพิ่มเทอมละ 2,200 บาท

 
หลักฐานการสมัคร
 
1. สำเนาใบเกิดของนักเรียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ - แม่ และตัวนักเรียน
4. รูปถ่ายผู้ปกครอง , นักเรียน อย่างละ 1 รูป ติดใบสมัคร
5. ใบรับรอง หรือ หลักฐานการย้ายโรงเรียน จากทางโรงเรียนเดิม ( ต้องนำมาด้วยวันสมัคร )

 
ในวันมาสมัครเรียน ต้องนำตัวเด็กนักเรียนมาด้วยทุกระดับชั้น
 
แผนกมัธยม
 
เปิดรับนักเรียนมัธยม 1 - 3 โดยนักเรียนต้องเคยผ่านการเรียนมาแล้ว
 
ค่าใช้จ่าย 
 
  เทอม 1 เทอม 2
มัธยม 1 8,941 บาท 8,481 บาท
 

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม ค่าสมัครแรกเข้า 500 บาท , ค่าหนังสือ , ค่าเครื่องแบบ และค่ารถรับ - ส่ง
 
 
มัธยม ไม่บังคับทานอาหารประจำ ถ้าทานอาหารประจำ จ่ายเพิ่มเทอมละ 2,200 บาท
 
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาใบเกิดของนักเรียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ - แม่ และตัวนักเรียน
4. รูปถ่ายผู้ปกครอง , นักเรียน อย่างละ 1 รูป ติดใบสมัคร
5. ใบรับรอง หรือ หลักฐานการย้ายโรงเรียน จากทางโรงเรียนเดิม ( ต้องนำมาด้วยวันสมัคร )

ในวันมาสมัครเรียน ต้องนำตัวเด็กนักเรียนมาด้วยทุกระดับชั้น