• โรงเรียนประชินนุสรณ์
  60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนประชินนุสรณ์
  60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 • โรงเรียนประชินนุสรณ์
  60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ระเบียบการสมัครเรียน

แผนกอนุบาล
 
เด็กก่อนวัยเรียน
 
เปิดรับเด็กตั้งแต่อายุ 2.5 ปี - 3 ปี  คิดค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน  เดือนละ 2,200 บาท ( เดือนแรก 3,800 บาท )  ค่าใช้จ่ายนี้
ไม่รวม ค่าเคร่องแบบ  และค่ารถรับ - ส่ง
อนุบาล 1 - 3
 
เปิดรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 3 ปี โดยอนุบาล 1 ต้องมีอายุครบ 3 ปี ก่อนวันที่ 16 พฤษภาคม 2565
 
ค่าใช้จ่าย
 
  เทอม 1 เทอม 2
อนุบาล 1 8,866 บาท 8,165 บาท
อนุบาล 2 9,366 บาท 8,656 บาท
อนุบาล 3 9,166 บาท 8,856 บาท

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม ค่าสมัครแรกเข้า , ค่าหนังสือ , ค่าเครื่องแบบ และค่ารถรับ - ส่ง
 
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาใบเกิดนักเรียน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ - แม่ และตัวนักเรียน
3. รูปถ่ายผู้ปกครอง , นักเรียน อย่างละ 1 รูป ติดใบสมัคร
4. ใบรับรองจากโรงเรียนเดิม ( กรณีเคยเรียนมาแล้วต้องนำมาในวันสมัครด้วย )
.
ในวันมาสมัครเรียน ต้องนำตัวเด็กนักเรียนมาด้วยทุกระดับชั้น
 

แผนกประถม

เปิดรับนักเรียนประถม 1 - 6 โดยประถม 1 ต้องมีอายุ 6 ปี ส่วนระดับอื่น ต้องเคยผ่านการเรียนมาแล้ว
 
ค่าใช้จ่าย
 
  เทอม 1 เทอม 2
ประถม 1-2 9,881 บาท 9,571 บาท
ประถม 3 9,381 บาท 9,071 บาท
ประถม 4-6 7,381 บาท 7,071 บาท
ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม ค่าสมัครแรกเข้า , ค่าหนังสือ , ค่าเครื่องแบบ และค่ารถรับ - ส่ง

ประถม 4 - 6 ไม่บังคับทานอาหารประจำ ถ้าทานอาหารประจำ จ่ายเพิ่มเทอมละ 2,000 บาท

 
หลักฐานการสมัคร
 
1. สำเนาใบเกิดของนักเรียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ - แม่ และตัวนักเรียน
4. รูปถ่ายผู้ปกครอง , นักเรียน อย่างละ 1 รูป ติดใบสมัคร
5. ใบรับรอง หรือ หลักฐานการย้ายโรงเรียน จากทางโรงเรียนเดิม ( ต้องนำมาด้วยวันสมัคร )

 
ในวันมาสมัครเรียน ต้องนำตัวเด็กนักเรียนมาด้วยทุกระดับชั้น
 
แผนกมัธยม
 
เปิดรับนักเรียนมัธยม 1 - 3 โดยนักเรียนต้องเคยผ่านการเรียนมาแล้ว
 
ค่าใช้จ่าย 
 
  เทอม 1 เทอม 2
มัธยม 1 7,841 บาท 7,381 บาท
 

ค่าใช้จ่ายนี้ ไม่รวม ค่าสมัครแรกเข้า , ค่าหนังสือ , ค่าเครื่องแบบ และค่ารถรับ - ส่ง
 
 
มัธยม ไม่บังคับทานอาหารประจำ ถ้าทานอาหารประจำ จ่ายเพิ่มเทอมละ 2,000 บาท
 
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาใบเกิดของนักเรียน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนักเรียน
3. สำเนาทะเบียนบ้าน พ่อ - แม่ และตัวนักเรียน
4. รูปถ่ายผู้ปกครอง , นักเรียน อย่างละ 1 รูป ติดใบสมัคร
5. ใบรับรอง หรือ หลักฐานการย้ายโรงเรียน จากทางโรงเรียนเดิม ( ต้องนำมาด้วยวันสมัคร )

ในวันมาสมัครเรียน ต้องนำตัวเด็กนักเรียนมาด้วยทุกระดับชั้น