• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญาของโรงเรียน

เติบโตเต็มวัย     ใฝ่ใจหาความรู้   เชิดชูคุณธรรม    นำรักษ์สิ่งแวดล้อม

 
                        “ เติบโตเต็มวัย ” หมายถึง  การมุ่งเน้นให้นักเรียนเป็นผู้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์ แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ รู้จักรักษาสุขภาพของตนเอง รู้จักการกินดีอยู่ดี รู้จักฝึกปฏิบัติตนเองได้อย่างถูกต้อง ซึ่งนำไปสู่การมีร่างกายเติบโต แข็งแรง สมบูรณ์ และมีสติปัญญาที่ดี
                        “ ใฝ่ใจหาความรู้ ” หมายถึง   การเป็นคนใฝ่เรียน ใฝ่รู้ รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาความรู้ไปทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข และปรับตัวให้ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้
                         “ เชิดชูคุณธรรม ” หมายถึง เป็นผู้ยึดมั่นในธรรมะตามแนวศาสนาที่ตนนับถือ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างดีและมีความสุข
                         “ นำรักษ์สิ่งแวดล้อม ” หมายถึง เป็นผู้มีความรักในธรรมชาติ รู้จักปกป้องหวงแหนทรัพยากรของชาติ รวมทั้งช่วยกันสร้างเสริมและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป

คติพจน์ของโรงเรียน

สิกฺขา   วิรุฬฺหิ   ปจฺจยา  " การศึกษาเป็นปัจจัยแห่งความเจริญงอกงาม "