• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์ (Vision)
 
             ภายในปีการศึกษา ๒๕๖๓  " นักเรียนมีสุขภาพพลานามัยดี มีคุณธรรม จริยธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เน้นการจัดภูมิทัศน์สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ควบคู่กับการใช้สื่อเทคโนโลยีทันสมัย ให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น "
พันธกิจ (Mission)
 
๑. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เล่นกีฬา รักการออกกำลังกายและมีสุนทรียภาพอย่างเหมาะสม
๒. สร้างโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนบนพื้นฐานความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยเน้นแนวทางวิถีพุทธ และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
๓.  ยกระดับผลสัมฤทธิ์และคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ของนักเรียนให้สูงขึ้นตามศักยภาพ
๔.  ส่งเสริมให้ครูและนักเรียนใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้
๕. พัฒนาศักยภาพบุคลากรครูให้มีความรู้ความสามารถจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด
๖. ปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๗. พัฒนาระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐาน

 
เป้าหมาย (Goal)
 
๑. นักเรียนร่วมกิจกรรมกีฬา การออกกำลังกายและมีสุนทรียภาพด้านดนตรี นาฏศิลป์อย่างเหมาะสม
๒. นักเรียนได้รับการพัฒนาการเรียนรู้อย่างทั่วถึง บนพื้นฐานความเป็นไทย มีคุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ โดยเน้นแนวทางวิถีพุทธ และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวัน
๓. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับดีขึ้นและมีคุณภาพมาตรฐานการเรียนรู้ที่ดี
๔.  ครูและนักเรียนมีโอกาสใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้อย่างเพียงพอ
๕. บุคลากรครูมีความรู้ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญที่สุด
๖. มีการปรับภูมิทัศน์ สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย
๗. มีระบบการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาสู่คุณภาพมาตรฐาน