• โรงเรียนประชินนุสรณ์
    60 หมู่5 ต.คลองมะเดื่อ ต.คลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
    สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน

ปฏิทินกิจกรรม

 
เดือนมีนาคม 2563
 
1 - 27              แจ้งย้ายสถานศึกษา ( ลาออก ) ทุกระดับชั้น ( ยกเว้นมัธยม 3 )
                      ( ผู้ปกครองต้องมาเขียนคำร้องที่โรงเรียน แจ้งชื่อโรงเรียนใหม่ที่จะไปเข้าเรียน )
                       ( ขอใบรับรองไปสมัครเรียนต่อ กรุณาแจ้งล่วงหน้า )

2 - 3                ประเมินพัฒนาการด้านสติปัญญา ระดับปฐมวัย 1 - 3
3 , 5 - 6           สอบปลายภาคเรียนที่ 2 ป.1 - ม.3
4                     สอบ NT ประถม 3 ณ โรงเรียนประชินนุสรณ์
                       ปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม เป็นต้นไป
24 มี.ค. - 24 เม.ย.       เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน

 
เดือนเมษายน  2563

1                     มัธยม 3 รับหลักฐานการจบ ( ปพ.1 )  ( แต่งกายชุดนักเรียน )
1                     ประถม 6 รับผลการเรียน ( ปพ.1 )   ( แต่งกายชุดนักเรียน )
1                     แจกผลการเรียนทุกระดับชั้น
1 - 5                จำหน่ายเครื่องแบบนักเรียน, หนังสือเรียน
                       และชำระค่าธรรมเนียมการเรียนของปีการศึกษา 2563 ทุกระดับชั้น
21                   รับหลักฐานการย้ายโรงเรียน ( ผู้ปกครองที่แจ้งคำร้องขอย้าย ยกเว้น ป.6 และ ม.3 )
27 เมษายน - 7 พฤษภาคม      มัธยม 1 เรียนปรับพื้นฐาน

 
เมือนพฤษภาคม  2563
 
14                   เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
17                   ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ อ.1, ป.1, ม.1

 
 
ชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ทุกวัน
โทร 034-471-921, 034-848-165